Verdens beste skole. Elia 10, Emilie (9) og Mina (10) er ikke i tvil. De går på verdens beste skole hvor det er godt læringsmiljø og alle er venner.

Derfor gjør Bodø-elevene det bra på skolen

25. november 2015

Godt miljø og gode resultater henger nøye sammen. Mina, Emilie og Elia hevder de går på verdens beste skole hvor alle er venner og lærerne flinke til å lære dem noe nytt – hver eneste dag.

Elevene i Bodø-skolen scorer høyt sammenlignet med mange andre skoler i landet når det gjelder avgangskarakterer i tiende klasse. Karakterene som måles i grunnskolepoeng, regnes ut ved at man legger sammen snittet av standpunkt og eksamen. Resultatene viser at elevene i Bodø scorer høyest i Nordland fylke og er langt over snittet for landet for øvrig.

Scorer høyt

Mens snittpoenget i Norge i 2013-2014 var på 40,3 poeng, hadde Bodø-elevene en snittscore på 42,4 grunnskolepoeng.

– Det er et veldig godt resultat og noe Bodø skal være stolte over, sier skolefaglig rådgiver i Bodø kommune, Gisle Berg.

En ting er at Bodø-skolene scorer høyt på landsbasis, men det som gleder enda mer, er at færre Bodø-elever sliter i nedre del av karakterskalaen.

– Vi får flere elever som får karakterer midt på treet, færre helt nederst, mens det er en liten øking i toppen. Det viser at det gjøres en solid jobb blant lærerne i Bodø, konstaterer Berg.

Godt læringsmiljø

Gisle Berg mener gode karakterer henger nøye sammen med trivsel i skolen. Har elevene et godt og trygt læringsmiljø, vil det vises i form av gode resultater. Og nettopp læringsmiljøet har vært en viktig satsing i Bodø-skolene de siste årene.

– Vi har over en tid vært tydelig på viktigheten av at skolene har gode rutiner på forebyggende arbeid og kjenner til, samt erkjenner, der hvor elevene ikke har det bra. Da skal det settes inn både ressurser og tiltak for å sørge for at enkeltelever og elevgrupper opplever en trygg og god skolehverdag, sier Berg.

Stortrives. Elevene i klasse 5a ved Rønvik skole er alle venner. – Er det noen vi ser som er alene i skolegården, spør vi om han eller hun vil være sammen med oss.
Stortrives. Elevene i klasse 5a ved Rønvik skole er alle venner. – Er det noen vi ser som er alene i skolegården, spør vi om han eller hun vil være sammen med oss.

Tar grep om mobbing

En av skolene som har jobbet godt med det psykososiale miljøet er Rønvik skole. I undersøkelser gjennomført i 2010, 2011 og 2012 svarte i snitt 11,5 prosent av elevene i tiende trinn at de opplevde mobbing på skolen. Da skolen fikk innsikt i at elevene ikke opplevde skolemiljøet som tilstrekkelig godt, tok den grep og iverksatte tiltak for å bedre dette. I samme undersøkelse i 2014 var det ingen tiendeklassinger som opplevde mobbing ved Rønvik skole.

– Vi tok grep for å få snudd dårlige tall i henhold til mobbing. Vi har hatt mye fokus på klasseledelse ettersom vi mener det er viktig i det forebyggende arbeidet at lærerne ser den enkelte elev. Vi har også jobbet med hjem/skole-samarbeidet. God dialog og samarbeid med dem hjemme er avgjørende for å lykkes. Elevundersøkelsen har vist de siste årene høy trivsel og at elevene har venner på skolen, og det er vi svært fornøyd med, sier rektor Heidi Thorbergsen.

At skolen har lykkes godt med arbeidet bekreftes i høyeste grad av elevene på femte trinn.

– Vi går på verdens beste skole, fastslår 10 år gamle Mina. Hun går i 5a på Rønvik skole og mener hun ikke kunne hatt en bedre skole, både når det gjelder læringsmiljø og det sosiale miljøet.

– Hvorfor er Rønvik skole så bra?

– Vi lærer mye nytt hver eneste dag og lærerne er stort sett veldig snille. Og her føler man seg aldri alene. Det er alltid venner rundt deg og alle har en venn, utdyper Emilie (9).

– Er det ingen som mobber andre barn på skolen deres?

– Nei, det har jeg aldri sett. Alle på skolen har en venn og ser du noen som er alene så spør du om han vil være med, supplerer Elia (10) og fortsetter.

– En gang så jeg en elev som var helt alene og da en vennegjeng oppdaget det, gikk de bort og ba han med.  Sånn er det med alle her på skolen.

Femteklassingene er også faddere for de nye førsteklassingene på skolen. En oppgave de tar på høyeste alvor.

– At de nye elevene har en fadder gjør dem trygg på skolen. Det er viktig for at man skal trives, sier Mina.

– Er det ingen ting dere ikke liker med skolen deres?

– Nei, alt er supert. Av og til er kanskje lærerne litt strenge, men det er bra. For hvis vi bråker i klasserommet er det greit at de kjefter sånn at vi kan få arbeidsro, mener Emilie.

– Det gjennomføres årlige elevundersøkelser i 7. og 10. trinn og vi ser at mobbing går ned over hele linja. Rønvik skole er et eksempel som tydeliggjør at den innsatsen som kommunen nå legger på at elevene i Bodøskolene skal har et trygt og godt læringsmiljø, gir effekt, roser Berg.

Arbeidet med et godt psykososialt miljø har vært sentralt i alle skolene og det er nå kommet en felles kommunal plan for hvordan skolene skal jobbe for et godt læringsmiljø. I tillegg er det etablert en «mobbeknapp» på skolenes hjemmeside, hvor alle på en ryddig og enkel måte kan meldes fra om mobbing.

– I arbeidet med det psykososiale læringsmiljøet, er det også viktig med et tett samarbeid med både elever og foreldre hvor de også må ta ansvar for å sikre et godt miljø.

Lesing og skriving

I tillegg har Bodø kommune over flere år kjørt ekstra satsing inn mot leseferdigheter, skriveferdigheter og klasseledelse i alle skolene.

– Grunnleggende lese- og skriveferdighet har vært en nasjonal satsing, men vi har dratt dette inn i alle fag, hvor elevene jobber med å uttrykke seg muntlig og skriftlig. Det mener jeg vi ser resultater av nå, sier skolerådgiveren.

Bodø kommune er også med i en annen nasjonal satsing som lokalt har fått betegnelsen «Skolebasert kompetanseutvikling» (SKU). Mens prosjektet nasjonalt er tiltenkt ungdomsskolene, har Bodø kommune valgt å implementere SKU både i barne- og ungdomsskolene. 
Den nasjonale satsingen har sitt utspring i skoleforsking fra blant annet Canada og Skottland, hvor det viser seg at kollektivt orienterte skoler gir gode resultater. Vi ønsker derfor at alle våre skoler skal være med i vårt arbeid for å sikre at alle elevene skal få møte en skole som er i utvikling og hvor alle ansatte drar i samme retning, forklarer Gisle Berg.

Og samhandlingen på tvers av skolene er ifølge Berg noe mange andre kommuner i landet misunner Bodø. Bodø-skolene er ifølge rådgiveren veldige gode på samarbeid. Blant annet har alle skolene etablert egne plangrupper hvor man jevnlig har felles samling med de andre skolene for sammen å utvikle det beste for fremtidens skole.

Dyktige lærere

Når Gisle Berg ramser opp de mange suksessfaktorene i Bodø-skolene, kommer han ikke utenom de som jobber i skolen og som faktisk utgjør en forskjell. Uten gode arbeidsmiljø de ansatte imellom, så blir det heller ikke et godt arbeidsmiljø for barna. Og uten gode lærer, er ikke barna like mottakelig for læring.   

– Vi er veldig opptatt av å legge til rette for de ansatte. Det skal være attraktivt å jobbe i en Bodø-skole og de som ønsker det skal få kompetanseheving, sier Berg.

I år har blant annet om lag 50 lærere takket ja til tilbud om etter- og videreutdanning. De fleste av disse er innen realfag fordi kommunen ser at her er det et behov for kompetanseheving.

– De som ønsker å jobbe i en bodøskole er garantert en spennende jobb på en skole som hele tiden er i utvikling og som blir lagt merke til. Vi skal være fremoverlent og være en del av alt det positive som skjer i byen vår, avslutter Gisle Berg.   

Fakta om Bodøskolen:

Det er i dag 24 grunnskoler i Bodø kommune.
Det går til en hver tid rundt 6000 elever i grunnskolen i Bodø.
Hvert år starter i snitt 600 nye elever, mens 600 går ut av skolen.
Det jobber i dag 1100 personer i Bodø-skolene.

Fakta om grunnskolepoeng:

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng varierer fra 39,2 til 41,5 på fylkesnivå
Akershus og Sogn og Fjordane lå ved sist måling på topp med et snitt 41,5 grunnskolepoengNordland fylke hadde i 2013-2014 40,3 grunnskolepoeng
Jenter har i snitt fire grunnskolepoeng mer enn guttene
På landsbasis gjør elevene det svakest i matematikk, hvor fire av ti elever får karakteren 1 eller to i eksamen.

Bodø kommunens grunnskoler

Alberthaugen skole
Alstad barneskole
Alstad ungdomsskole
Aspåsen skole
Bankgata ungdomsskole
Bodøsjøen skole
Grønnåsen skole
Helligvær avd. av skolene i Værran
Hunstad barneskole
Hunstad ungdomsskole
Kjerringøy skole
Landego avd. av skolene i Værran
Løding skole
Løpsmark skole
Misvær skole
Mørkvedmarka skole
Rønvik skole
Saltstraumen skole
Saltvern skole
Skaug oppvekstsenter
Skjerstad oppvekstsenter
Støver skole
Tverlandet skole
Østbyen skole