Kampanjer/tiltak 2008 - 2009

Bodø - bannere og - flagg

Sommeren 2008 ble byen for første gang pyntet med over 50 bannere og flagg. Dette gjøres hvert år i sommerhalvåret. Målet er å øke bevisstheten for de flotte attraksjonene Bodø byr på samt forankre den nye profilen til byen. Nordland musikkfestuke er en samarbeidspartner i forhold til bannerne. 

                                                                                        

   

Velkommen til Bodø - messa

Velkommen til Bodø - messa ble arrangert i august 2008 med mål om å styrke Bodøs posisjon som en åpen og gjestfri by for nye og etablerte innbyggere. Over 100 lag- og foreninger viste frem sine fritidsaktiviteter og tilbud. Tiltaket var også et ledd i å integrere nye studenter og forsvarsansatte i bymiljøet. Over 3200 innbyggere besøkte messa i Bodø Spektrum. Se omtale i Avisa Nordland her

                                                                                                                

  

Rollups

I anledning Velkommen til Bodø - messa ble det laget mange flotte rollups med Bodø-bilder og byprofilen. Disse er i dag tilgjengelige for utlån. Mange har brukt dem på konferanser og messer både i og utenfor byen. Det finnes i dag 17 ulike rollups. Du finner dem her

  

Kjenn Bodø-programmet

Kjenn Bodø-programmet er et høstprogram med ulike utflukter og guidete turer for byens egne innbyggere. Målet er å øke kunnskapen om egen by og derav styrke intern stolthet og identitet. Programmet er populært med god oppslutning og positive tilbakemeldinger. Flere samarbeider om Kjenn Bodø bl.a. Bodø kommune, Bodø Næringsforum, Forsvaret, Salten Museum, Høgskolen i Bodø og Bodø Sightseeing. Her laster du ned fjorårets Kjenn Bodø-program. Nytt program for 2010 kommer i løpet av våren. Se omtale i Avisa Nordland her og her. Se omtale i AB24 her

                                                                                                

   

Nettporten www.bodo.no - din guide til Bodø

www.bodo.no har som mål å fronte Bodø som et attraktivt bo –og arbeidssted. Målgruppen er primært nye innflyttere mellom 20-40 år, men også egne innbyggere. Gjennom tekst, gode bilder og kart-henvisninger skal bodo.no gjøre det enklere å flytte til Bodø. Ukentlig slippes det nyheter med de gode historiene om det å bo- og jobbe i Bodø. Nettstedet ble lansert desember 2008 og vil i løpet av våren 2010 bli oversatt til engelsk. Se omtale i Avisa Nordland her .

Verktøykassa

Verktøykassa innholder mange nyttige verktøy for å markedsføre byen vår. Her skal alle profileringsverktøy som prosjektet og andre aktører produserer samles på ett sted. Målet er å oppnå en mer effektiv, samstemt og tydeligere markedsføring av byen vår. Målgruppen for portalen er privat og offentlig nærings- og samfunnsliv, samt alle andre som ønsker å være gode Bodø-ambassadører. Verktøykassa er i dag en integrert del av bodo.no og utvikles kontinuerlig.

Bodø i vinden - folder

Minifolderen presenterer omdømmeprosjektets mål, målgrupper,  kommunikasjonsstrategien og den visuelle profilen til Bodø by. Brosjyren har blitt distribuert til offentlig og privat næringsliv i Bodø via post og på KICK OFF for felles omdømmebygging av byen vår. Den brukes også i sammenhenger der prosjektet skal presenteres. Hensikten er først og fremst å forankre kommunikasjonsstrategien og verktøykassa internt i Bodø by. Brosjyren kan beskues og bestilles her

 

Ambassadørfolder om Bodø

Ambassadørfolderen er en liten folder som presenterer Bodø gjennom tekst og bilder. Folderen er på norsk og engelsk og er lett å frakte med seg. På baksiden kan visittkortet festes. Det er også mulig å sette egen bedriftslogo på baksiden. Folderen kan bestilles fra verktøykassa (kommer i løpet av februar).

Fotobank for Bodø

I samarbeid med tidligere Nordland Reiseliv, nå Visit Northern Norway - avdeling Bodø, er det blitt utviklet en felles fotobank for profilering av Bodø som bo- og arbeidssted og/eller reisemål. Her kan alle laste ned gode Bodø-bilder gratis! Det er kjøpt ut over 100 bilder til fri distribusjon fra byens mange dyktige fototgrafer. I tillegg har en rekke bedrifter og organisasjoner bidratt med egne bilder i fotobanken. Målet er å få lettere tilgang på gode Bodø-bilder som kan brukes til promotering av Bodø, det være seg på nettsider, brosjyrer, annonser osv. Bildene kan ikke brukes til kommersielle formål, dvs til videresalg eller på produkter ment for salg. Man må også kreditere fotografen ved bruk av bildene. Se fotobanken her.

Fotokonkurransen ”Mitt Bodø”

I samarbeid med Avisa Nordland ble det i 2009 gjennomført fotokonkurransen Mitt Bodø. Konkurransen var rettet mot egne innbyggere og hadde som mål å få større tilgang på gode Bodø-bilder. I tillegg var hensikten å sette fokus på betydningen av gode Bodø-bilder i markedsføringen av byen vår samt forankre prosjektet internt. I juryen satt blant annet fotografen Marcel Leilënhoff, som besøkte Bodø under premieutdelingen. Hele 1600 bilder ble sendt inn og de beste bildene ble premiert med premier sponset av næringslivet. Vinnerbildene er også gjort tilgjengelige for hele byen i fotobanken.  

  

 

 

 

 

Fotooppdrag med Terje Rakke/Nordic Life

Sommeren 2009 ble det gjennomført fotooppdrag med fotograf Terje Rakke/Nordic Life. Målet var å få tilgang på nye Bodø-bilder, spesielt  sentrumsbilder med mennesker i urbane settinger kombinert med lokal særpreg og identitet. Oppdraget gikk over seks solrike (!) dager og ble gjort i samarbeid med tidligere Visit Nordland, nå Visit Northern Norway - avdeling Bodø,  og Visit Bodø. De beste bildene er distribuert i fotobanken.

                                                               

 

Kick off Bodø - Få det ut!

29.september ble det arrangert KICK OFF for felles omdømmebygging av byen vår. Interessen blant byens private og offentlige næringsliv var svært stor, og arrangementet ble 100 % fullbooket med nærmere 500 deltakere i Bodø kulturhus! I løpet av fire timer loset konferansier Tord Bertiniussen oss gjennom en spennende helaften med ulike foredragsholdere og underholdning knyttet til temaet omdømmebygging.  Målet med Kick offet var mobilisere internt for felles omdømmebygging av byen vår. Å presentere verktøykassa for byens nærings- og samfunnsliv var derfor viktig. Les om programmet her. Se omtale i Avisa Nordland her.

Kick off - film, Bodø - Få det ut!

I forbindelse med Kick off Bodø - Få det ut, ble det laget en egen film med mål om å formidle og forankre kommnuikasjonstrategien til Bodø. I filmen deltok flere lokale og eksterne ambassadører. Mange av disse hadde også deltatt i forprosjektet og gitt grunnlag for de strategiske valgene som ble gjort her (2006-2008). Se filmen her.

             

Bodø-filmen

Bodø-filmen ble lansert på Kick off Bodø i september 2009 for nesten 500 Bodø-ambassadører. Dette er en Feel Good film som har fokus på sommer-Bodø og det å bo i byen. Målgruppa for filmen var potensiell arbeidskraft mellom 20-40 år. Det var også et mål å bygge intern stolthet. Over 100 bodværinger har deltatt som statister i filmen, som er distribuert via Facebook, Youtube, bodo.no og på USB-brikker. I 2010 skal filmen skal gå som ”forfilm” på Fram kino. Filmen skal videreutvikles i 2010 med blant annet bilder fra flere årstider. Se filmen her.  Se omtale i Avisa Nordland her. Les proffesor skryter av filmen.   

                 

 

Bodø i vinden på Facebook

Høsten 2009 ble det etablert en egen Bodø i vinden–gruppe på Facebook. I dag nærmer gruppen seg 2000 medlemmer hvor flere er utflyttede bodøværinger. Jevnlig publiseres det bilder, filmer og aktuelle nyhetssaker om Bodø. Vi samarbeider også tett med andre relevante "Bodø-grupper" på Facebook, slik at de gode historiene om Bodø når flest mulig.   

Fokusgruppetesting

Våren 2009 ble det gjennomført fokusgruppetesting om Bodø på målgruppa 20-40 åringer. To undergrupper ble prioritert; utflyttede bodøværinger og tilflyttede studenter. Testingen kartla blant annet styrker/svakheter med Bodø, hvilket inntrykk målgruppa har av næringslivet i byen, hva skal til for å flytte hjem/bli værende her etter endte studier osv. I sum ga det god informasjon om hvilke utfordringer som bør løses gjennom kommunikasjon og hvilke som bør løses gjennom viderutvikling av byen vår. 

I Bodø-magasinet

I Bodø-magasinet er Nord-Norges største bymagasin med 116 sider glossy byprofilering. Det er produsert av det tidligere byrået Kreoteket. Omdømmeprosjektet har bidratt med innspill til innholdet og samarbeidet tett om profilering av bodo.no i magasinet. Magasinet ble første gang lansert våren 2008 med 100 000 eksemplarer distribuert til blant annet alle husstander i Bodø og Saltenregionen, på Norwegian fly fra Gardemoen og til en rekke virskomheter, arrangementer og turistinformasjoner i Bodø og Nordland. Andre utgave kom mars 2009. Se magasinene her.  

                                         

 

      

                       

 

Medieplan for Bodø 2010

Høsten 2009 ble det i samarbeid med medierådgiver utarbeidet en medieplan for Bodø by for våren 2010. Her ble ulike nasjonale mediekanaler vurdert nærmere sett i forhold til hvor effektive de er på å treffe målgruppen 20-40 år.

Studentkalender

Omdømmeprosjektet støttet studentkalenderen 2009. Den produseres av studenter ved Handelshøgskolen i Bodø med spesialiering innen Innovasjon og Entreprenørskap. Kalenderen hadde et sterkt Bodø-fokus og Bodø i vinden-logoen var profilen. Studentkalenderen ble distribuert til 5000 studenter ved Høgskolen i Bodø. Se kalenderen her.

Kurs- og konferanse mappe for Bodø by

Det er laget en felles kurs- og koneferansemappe som kan brukes ved ulike interne og eksterne kurs- og konferanser. Mappen finnes i to versjoner; en vinterutgave og en sommervariant. Det er mulig å sette inn navnet på konferansen og logo for bedrifter/konferansen etter eget ønske. Mappen ble sist brukt under Melodi Grand Prix - delfinale i Bodø. Du bestiller mappen direkte fra verktøykassa. Se her. 

 

360-grader panoramavisninger av Bodø

Omdømmerprosjektet har i samarbeid med det lokale Bodø-firmaet, Arctic 360, satt sammen en kontinuerlig 360-grader panoramavisning av Bodøs mange flotte produkter. Denne kan brukes på widescreenskjerm, lerret eller vises direkte på PC-skjerm ved ulike interne og eksterne representasjoner. Flere har brukt panoramavisningen på blant annet rekrutteringsmesser. Se kontinuerlig loop med 360- grader panoramavisning her. Se 360-grader panoramavisning hvor du kan lese litt om de ulike produktene her.

 

Annonsering

Bodø i vinden har annonsert med "takke-annonse" i lokal presse til alle bidragsytere og Bodø-ambassadører somk har bidratt til å sette Bodø på kartet i 2009. I tillegg har prosjektet annonsert i lokal presse for å få flere til å ta i bruk verktøykassa og få sin oppføring på www.bodo.no. Annonseringen vil skje løpende også i 2010. Last opp annonse 1 her og annonse 2 her.

  

 

Presentasjoner

Bodø i vinden har deltatt i en rekk interne og eksterne fora for å presentere omdømmeprosjektet og det arbeidet Bodø gjør for å promotere Bodø som et attraktivt bo - og arbeidssted. Blant annet har prosjektet deltatt to ganger på omdømmeskolen i regi av kommunal - og regionaldepartementet. I tillegg har Bodø i vinden presentert prosjektet på Bodø Næringsforums næringskafe, for Bodø Rottary, Odd Fellow, Salten Regionråd/Partnerskap Salten, for kurs- og konferansegruppa i Bodø, for medlemmene i Visit Bodø m.flere. Dette arbeidet vil også bli prioritert i 2010.  

 

Takk til fotografene.  Nettstedet er utviklet av Seria.no

Bodø Turistinformasjon, Tollbugata 13
Tlf: +47 75 54 80 00

turistinfo@bodo.kommune.no

Din oppføring


Savner du din oppføring på www.bodo.no? Send forespørsel på dette skjemaet

Bodo.no er under utvikling! Nettstedet skal vokse til å bli en komplett guide over Bodø. For å få det til trenger vi din hjelp!
Benytt deg av vårt lille spørreskjema hvor du kan rapportere inn feil, mangler, idėer og andre synspunkter...
På forhånd takk for hjelpen.

Din kommentar:
KONTAKT
Team Bodø KF
Postboks 319, 8001 Bodø
Tlf.: 755 55105 / 908 37795