Kampanjer/tiltak 2010 -2011

Omdømmeprosjektet har i løpet 2010 -2011 hatt hovedfokus på følgende tiltak:

Omdømmeanalyse
I løpet av mars 2010 fikk Bodø svar på hvor godt omdømme byen har. Viktige produktområder og faktorer ved Bodø som bo- og arbeidssted ble her vurdert nærmere av byens egne innbyggere, utflyttere og opinionen. Analysen har blitt brukt som grunnlag for videre satsing på omdømmebygging av regionen vår. Les mer om undersøkelsen her. Les mer om resultatene her.

Nasjonal kampanje 1 - La mæ ta dæ med til byen min
Høsten 2011 ble Bodø-regionens første nasjonale kampanje lansert under parolen "La mæ ta dæ med til byen min". Målet var å fronte Bodø-regionen som et attraktivt bo- og arbeidssted, herunder bygge kunnskap om og kjennskap til Bodø-regionen, løfte fram en del strategiske viktige saker for regionen, samt oppnå en oppmerksomhet/"attention" hos målgruppa. Tilbakemeldingene og evalueringen av kampanjen har vært svært gode. Kampanjen innebar tung profilering i Dagbladet Magasinet (avis og nett) og på Bodø lufthavn, samt noe regional profilering (avis og nett). Avinor, Partnerskap Salten, Bodø kommune, Team Bodø (Strategisk Luftfartsprogram for Luftfart), Rapp Marine, IT-forum, Dips, Forsvaret, Universitetet i Nordland og Visit Bodø bidro med 40% av budsjettet på 2,2 mill. Det øvrige har DA Bodø bidratt gjennom Bodø - i vinden. Avinor har i tillegg stilt store markedsflater disponible til by-profilering ut hele 2012, dette til en samlet verdi på mer enn 2 mill. Bruttoprisen på alle mediekanler var satt til mer enn 5 mill, mens prosjektet har brukt ca.1, 2mill til kanaler. I tillegg kommer egeninnsats og prosjektledelse.

Oppdatere Bodøs Feel Good - film
I løpet av våren 2010 ble Bodøs Feel Good film oppdatert med bilder fra flere årstider. Det ble laget en engelsk og norsk versjon. Justeringen ble gjort på grunnlag av en intern og ekstern evaluering fra målgruppa 20-40 år. Kråkesølv stod for den nye film-musikken. Den nye versjonen av Bodø-filmen ble lansert i samarbeid med Bodø Håndballklubb på storskjerm i Bodø Spektrum i anledning landskamp i håndball i Bodø. Deler av filmmaterialet ble også brukt som vignett til TV-sendingen fra landskampen.

Kjenn Bodø-programmet
Team Bodø initerte Kjenn Bodø-programmet i 2005 og omdømmeprosjektet har bidratt i gjennomføringen til og med 2010.  Det er utviklet egen webside og tilbakemeldingene på programmet har vært gode. Bodø turistinformasjon drifter prosjektet videre etter 2010. 

Drifte/videreutvikle www.bodo.no & Facebook
Omdømmeprosjektet jobber hele tiden med videreutvikling av bodo.no. Blant annet ble de nye engelske sidene ferdigsstilt i 2011 og siden ble oppdatert med ny bransjeoversikt for regionen. bodo.no har ca. 100 000 unike lesere i året og opp mot 1 mill sidehenvisninger. Facebook er også en viktig informasjonskanal som har blitt driftet og videreutviklet som profileringskanal, ofte i sammenheng med bodo.no. I dag har Bodø - i vinden nærmere 3600 facebook-venner. Dette arbeidet fortsetter i 2012.

Programrådet for profilering og rekruttering i regi av Partnerskap Salten
Bodø- i vinden deltar i programrådet for profilering - og rekruttering for regionen. Her har vi bistått i arbeidet med å utarbeide handlingsplan for profilering av regionen som et attraktivt bo - og arbeidssted. Prosjektet er initiert av Partnerskap Salten i regi av Salten regionråd. Partnerskap Salten bidrar med midler i kampanje I, II og III i samarbeid med Bodø - i vinden og øvrige bidragsytere. I 2011 var programrådet for profilering og rekruttering på studietur i Skottland og besøkte blant annet Inverness-området i nordlige Skottland. Det jobbes nå med å få en representant fra regionen inn i styret for Bodø - i vinden.

Innsalg av verktøykassa og presentasjon av omdømmeprosjektet
Bodø - i vinden har i løpet av 2010 - 2011 deltatt i ulike fora for å presentere Bodøs omdømmearbeid og selge inn verktøykassa til enda flere Bodø-ambassadører. I 2011 har prosjektet blant annet blitt presentert for Tromsø kommune, Oppland fylkeskommune og for politikere og næringsforeningen i Mo i Rana. I tillegg har prosjektet blitt presentert tre ganger på omdømmeskolen i regi av kommunal- og regionaldepartementet, senest i 2010. Econa, Kommunikasjonsforeningen, Bodø Rottary og Bodø Studentråd har også fått prosjektet presentert.

Markedsføring av Landsskytterstevnet 2011
Bodø i vinden bistod komiteen for Landskytterstevnet i Bodø 2011 med markedsføringskompetanse. Prosjektgruppen bestod av Visit Bodø, Nord-Norsk reiseliv og Bodø- i vinden.

Utarbeide markedsplan for Bodø-regionen fra 2012-2016
Prosjektets første fase (juni 2008-juni 2011) har blitt evaluert. På denne bakgrunnen er det utviklet og vedtatt en ny årlig markedsplan fra og med 2012 fram til byjubileumet i 2016.

Opplæring av studentambassadører Bodø - i vinden har tre år på rad lært opp studentambassadører ved Universitetet i Nordland. Målet er å gi dem en solid plattform for å selge byen og regionen i form av oppdatert kunnskap om Bodø-regionen og opplæring i bruk av verktøykassa. Universitetet har hatt svært positive erfaringer med å bruke blant annet Bodø-filmen.

Etablering av Partnerskap Bodø i vinden 
Bodø - i vinden har så langt samarbeidet godt med flere aktører og sponsorer for å gjennomføre en rekke tiltak. Nå jobbes det for å etablere et langsiktig partnerskap bestående av aktører fra både privat og offentlig sektor som har interesse for at byen settes på det nasjonale kartet. Målet er å få med disse i en langsiktig grunnfinansiering av prosjektet. Ambisjonen er å gjennomføre minimum en nasjonal kampanje hvert år framover mot byjubileumet. Styret starter jobbingen ut mot potensielle partnere i løpet av våren 2012.

Den første vinneren av "I Vinden-prisen" ble kåret 
"I Vinden"-prisen er et samarbeidsprosjekt mellom Avisa Nordland og Bodø - i vinden. Prisen har som mål å synliggjøre og anerkjenne virksomheter i regionen som er dyktigst på å rekruttere ung arbeidskraft. Parametrene i forhold til hva unge mennesker ser etter når de vurderer attraktiviteten til en arbeidsplass, er forskningsbaserte og ligger til grunn for vurderingen av kandidatene for prisen. Dips trakk det lengste strået som den bedriften i Bodø-regionen som har gjort mest for å rekruttere, ansette, motivere og utvikle unge medarbeidere. De fire andre i finalerunden var Elektrokonsernet, Itet konsernet, frisørsuksessen Kry AS og Statens Vegvesen. Prisen har et særskilt fokus på kompetansearbeidsplasser for aldersgruppen 20 til 40 år. Prisen fikk god dekning i AN, se blant annet her.   

Bodø- i vindens første partnerskapstreff ble gjennomført
Mai 2011 ble Bodø - i vindens første Partnerskapstreff gjennomført på Jakhelln Brygge med nærmere 60 deltakere fra næringslivet til stede. Byens første nasjonale kampanje " La mæ ta dæ med til byen min" ble her presentert samt videre strategi for kommende nasjonale kampanjer. Planer for etablering av et langsiktig partnerskap ble også presentert med god respons. Gode eksempler på bruk av verktøykassa ble løftet frem med sannhetsvitner fra Bodøs arbeidsliv. "I Vinden- prisen" ble delt ut til Dips.

Startet arbeidet med nasjonal kampanje II og III
Høsten 2011 ble det gjennomført anbudsprosses for å rekruttere byrå for å løse oppdraget med å gjennomføre nasjonal kampanje II. Etter en omfattende prosess ble byrået Creuna valgt som leverandør. Målet er i løpet av våren 2012 å gjennomføre en mer spisset rekrutteringskampanje med større grad av PULL-effekt på målgruppa. Første oppstartsmøte ble gjennomført i desember 2011. Styret har også startet arbeidet med kampanje III. 

Bodø- i vinden en deltaker i Bodø kommunes portalprosjekt
Bodø - i vinden deltar i prosjektgruppa som skal bidra i prosessen med å utvikle design og informasjonsarkitektur til Bodø kommunes intranett (ansatteportal) og borgerportal. Prosjektet kjøres i regi av Bodø kommunes informasjonsavdeling. Bodø i vinden bidro også i anbudsprosessen med å rekruttere byrå til å løse oppdraget. Byrået Increo ble valgt. Målet med Bodø - i vindens deltakelse i prosjektet er blant annet å oppnå økt samkjøring og mer effektiv drifting mellom Bodø kommunes webportal og www.bodo.no. Arbeidet videreføres i 2012.

Vedtatt videre organisering av Bodø i vinden fram mot byjubileumet 2016
Styret for Bodø - i vinden har i løpet av 2010-2011 vurdert nærmere den langsiktige organiseringen av omdømmeprosjektet. Konklusjonen fra styret er at man fortsatt ønsker å kjøre prosjektet som et langsiktig omdømmeprosjekt under Team Bodøs administrative rammer med et eget styre/styringsgruppe bestående av representanter fra offentlig og privat arbeidsliv. Dette skal videre forankres inn mot poltikere, kommune og Team Bodø i løpet av 2012.

Flere brukere av verktøykassa
Bodø - i vinden har fått mange gode tilbakemeldinger på bruk av verktøykassa i løpet 2010-2011. Mange har spesielt brukt Bodø-filmen i rekrutterings - og møte/konferanse-sammenheng med god respons. Fotobanken har blitt utvidet med nye bilder og i løpet av 2012 skal den videreutvikles i innhold, form og teknologisk plattform.

Takk til fotografene.  Nettstedet er utviklet av Seria.no

Bodø Turistinformasjon, Tollbugata 13
Tlf: +47 75 54 80 00

turistinfo@bodo.kommune.no

Din oppføring


Savner du din oppføring på www.bodo.no? Send forespørsel på dette skjemaet

Bodo.no er under utvikling! Nettstedet skal vokse til å bli en komplett guide over Bodø. For å få det til trenger vi din hjelp!
Benytt deg av vårt lille spørreskjema hvor du kan rapportere inn feil, mangler, idėer og andre synspunkter...
På forhånd takk for hjelpen.

Din kommentar:
KONTAKT
Team Bodø KF
Postboks 319, 8001 Bodø
Tlf.: 755 55105 / 908 37795