Forstudie/forprosjekt 2005 -2007

Omdømmeprosjektet Bodø i vinden er et resultat av en lengre prosess hvor byens nærings - og samfunnsliv har deltatt aktivt. 

 

Utgangspunktet for prosjektet var klare tilbakemeldinger fra næringslivet i Bodø, privat og offentlig, samt undersøkelser som bekreftet følgende status:

 • Bodø er underkommunisert (TNS – Gallupp 2004)
 • Bodø er utydelig / sprikende i budskap. Det er vanskelig å vite hva man skal trekke frem av fortrinn for Bodø. Vi mangler en felles profil og identitet.
 • Vi er ikke nok stolte over egen by
 • Bodø er dårlig markedsført -> Prosess med Strategisk Næringsplan 2005

 

Forstudie 2005 / Andre byers prosesser

På denne bakgrunnen gjennomførte Team Bodø KF i 2005 et forstudie av hvordan andre byer har løst tilsvarende omdømmeprosjekter. Flere norske byer som Drammen, Stavanger, Kristiansand, Narvik og Larvik ble intervjuet. I tillegg ble danske byer som Hjørring og Randers kommune vurdert nærmere. Dette ga nyttig innsikt i hva som må til for å lykkes med et slikt omdømmeprosjekt og har lagt føringer for videre strategier i prosjektet.

Forprosjekt 2006-2008 / Bodø - Sterk og Klar

Fra 2006-2008 gjennomførte Team Bodø KF forprosjektet Bodø - Sterk og Klar. Målet med forprosjektet var:

 • Å etablere en felles kommunikasjonsplattform og byprofil for Bodø
 • Definere mål og målgrupper for hovedprosjektet
 • Lage en markedsplan som skal bidra til å styrke Bodøs omdømme
 • Kartlegge hvilke verktøy næringslivet ønsker i en felles verktøykasse
 • Sørge for en fornuftig organisering og løsning for finansiering av prosjektets første hovedfase 2008-2010.

 

En lokal prosjektgruppe med representanter fra byens nærings- og samfunnsliv fulgte prosjektet hele prosjektperioden. Det ble også leid inn ekstern byrå-kompetanse. Siste fase ble bistod et kommunikasjonsbyrå fra Bodø i prosessen. I utviklingen av kommunikasjonsstrategien, byprofilen og markedsplanen ble det i tillegg gjennomført:

 • Workshop med næringslivet
 • Fokusgrupper med næringslivet
 • Medieanalyse av uttalelser fra Avisa Nordland
 • Swot-analyser av Bodø by
 • Analyser av Strategisk Næringsplan 2010
 • Analyser av Nordland reiseliv sin merkevareundersøkelse
 • Vurderinger av TNS Gallup sin undersøkelse på hva som forbindes med Bodø, svart av 1000 personer i opinionen

 

Prosjektete ble i løpet av 2007 spisset som et omdømme- og rekrutteringsprosjekt. Overordnet mål med prosjektet er å fronte Bodø som et attraktivt bo- og arbeidssted for ung arbeidskraft innen kategorien 20-40 år. Dette var på bakgrunn av en rekke undersøkelser som pekte på følgende utfordringer;

 • Salten er det største pressområdet i hele Nord-Norge ift etterspørselen etter arbeidskraft (Manpower).
 • Spesielt aldersgruppen 20-40 år er en utfordring med tanke på arbeidskraft (Indeks Nordland)
 • Hver tredje bedrift i Salten har problemer med å få tak i folk (NAV Nordland)
 • 50 % av offentlige ansatte i Salten er over 50 år (Salten strategiene)
 • Universitetssatsingen forutsetter riktig fagkompetanse

Tross finanskrise, vet vi at:

 • Sentraliseringen øker pga flere tar høyere utdanning
 • Studenter rekrutteres i stor grad til arbeid i regionene de studerer, altså de største universitetsregionene
 • N-Norge har behov for sterke regionssenter for å opprettholde/tiltrekke seg arbeidskraft
 • Dette gir vinn-vinn muligheter ift distriktskommunene
 • Det er en positiv ”drive” i byen. Store utviklingsprosjekter skal realiseres i nærmeste tid. Dette må vi få kommunisert bedre ut til omverden.

 

Våren 2008 ble det etablert et interimstyre med offentlig og privat næringsliv, som i fellesskap søkte DA Bodø om finansiell støtte til prosjektet. Interimstyret utgjør i dag i hovedsak dagens styre for omdømmeprosjektet Bodø i vinden. DA Bodø er den største finanseringskilden til prosjektet sammen med Team Bodø KF og bidrag fra øvrig nærings- og samfunnsliv.

Takk til fotografene.  Nettstedet er utviklet av Seria.no

Bodø Turistinformasjon, Tollbugata 13
Tlf: +47 75 54 80 00

turistinfo@bodo.kommune.no

Din oppføring


Savner du din oppføring på www.bodo.no? Send forespørsel på dette skjemaet

Bodo.no er under utvikling! Nettstedet skal vokse til å bli en komplett guide over Bodø. For å få det til trenger vi din hjelp!
Benytt deg av vårt lille spørreskjema hvor du kan rapportere inn feil, mangler, idėer og andre synspunkter...
På forhånd takk for hjelpen.

Din kommentar:
KONTAKT
Team Bodø KF
Postboks 319, 8001 Bodø
Tlf.: 755 55105 / 908 37795