Heavy metal: Smart handtering av farlige stoffer

14. august 2018

Nye Bodø

Flyaktivitet siden 1950 har etterlatt seg spor i alt fra gress til sjøen utenfor den gamle flyplassen. Vi jobber for å få full kontroll!

Jord, fyllinger, gress, grunnvann, overvann, sediment i sjøen og til og med dyrene som lever i havet nært flystasjonen er blitt undersøkt for mulige forusensingsstoffer.

Forurensningen som er funnet på flystasjonen er knyttet til alt fra drivstoff, verksted, utendørs smørebukker, garasjer, øvingsområder for ammunisjon, brannstasjon og brannøvingsfelt-

Forurensninga dreier seg stort sett om tungmetaller og oljeforbindelser, og forurensning etter bruk av kjemikalier til avising av fly og fluorstoff. Mange spor ligger igjen etter for eksempel øvelser på brannslukking.

Særlig såkalte poly- og perfluorerte (PFAS) stoffer har vært under lupen.

Fra andre flyplasser er det kjent at bruk av brannskum har medført forurensning av nettopp disse stoffene i miljøet på flyplassen. PFAS-stoffer har vært brukt i brannskum siden 1960-tallet, men det er liten kjennskap om når slikt brannskum ble tatt i bruk av det norske forsvaret. Bruk av PFAS-holdig brannskum er nå forbudt i Norge, og prosessen med utfasingen av slikt brannskum ble startet i 2012.

Det er foreslått noen lokale miljømål for Bodø Flystasjon, som skal lede an i arbeidet videre:

Forurensning i grunnen skal ikke medføre helserisiko for den planlagte bruken av området

• Spredning av forurensning, herunder PFAS og andre stoffer, fra planområdene Bodø lufthavn og ny bydel, skal ikke medføre forringet økologisk eller kjemisk tilstand

• Forurensning i grunnen skal ryddes opp i tråd med Miljødirektoratet sine linjer

• Forurensede masser skal i størst mulig grad håndteres lokalt.

• Mengden PFAS som lekker ut i sjøen skal stanses eller reduseres, så langt det er mulig ut fra et kosteffekt-perspektiv

• Det er enda en stund fram i tid før selve oppryddinga av flyplassområdet skal skje.

Vi har ambisjoner om at både opprydningsfase og anleggsfase i tillegg til ferdigstillelsen av området skal være så miljøsmart som mulig. Det innebærer blant annet et stort fokus på gjenbruk og gjenvinning av materialer, infrastruktur, mest mulig lokal behandling og rensing av forurensede masser og minimering av behovet for transport av masser ut av området.